DLACZEGO MY

NOCZNICKI I GABRIEL ADWOKACI to firma skupiająca niebanalnych prawników. Wśród nas są fascynaci designu, miłośnicy muzyki rockowej, wielbiciele espresso prosto z kawiarki. Wszyscy na co dzień zajmujemy się sprawami naszych Klientów, chcąc by i oni mieli czas na dobrą wystawę, koncert czy spotkanie w kawiarni.
Stacks Image 605
Stacks Image 610
Stacks Image 615
Dlatego podstawowymi zasadami wyznawanymi przez nas to zrozumienie biznesu Klienta, dbanie o to by nie marnować czasu Klienta na zbędne spory czy procedury, proponowanie prostych i skutecznych rozwiązań i zmian, elastyczność, nowoczesność, rzetelna analiza i wreszcie uczciwość względem klienta i nas samych.
 
Rozwiązania proponowane klientom mają swe oparcie w kilkunastoletnim doświadczeniu i wiedzy merytorycznej zdobywanych na różnych polach.

USŁUGI

Jesteśmy niezależną polską firmą prawniczą doradzającą polskim i międzynarodowym podmiotom gospodarczym, instytucjom, a także przedstawicielstwom dyplomatycznym.

Jako butikowa kancelaria wsłuchujemy się w indywidualne potrzeby naszych Klientów. W efekcie projektujemy rozwiązania prawne tak by służyły konkretnemu podmiotowi z uwzględnieniem specyfiki branży, w której działa. Charakteryzuje nas szybkość działania i elastyczność. Odróżnia nas to od reszty kancelarii. Szczycimy się tym, że firmy, które nam zaufały, współpracują z nami przez długie lata. Jesteśmy otwarci na nowe modele współpracy, nie stwarzamy niepotrzebnych barier.

My wykorzystujemy naszą ekspercką wiedzę i kilkunastoletnie doświadczenie po to byś Ty mógł spokojnie poświęcić się rozwojowi swojego biznesu.

Dbamy o zachowanie najwyższych standardów prawniczych i biznesowych.

Nasze specjalizacje to:

Prawo gospodarcze i doradztwo korporacyjne
- doradztwo przy tworzeniu struktur podmiotów prawnych,
- zakładanie podmiotów prawnych, w tym spółek i grup spółek,
- bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych,
- restrukturyzacja i przekształcanie form prawnych podmiotów gospodarczych,
- projekty typu due diligence, audyty prawne,
- transakcje fuzji i przejęć, badanie stanu prawnego przedsiębiorstw i określanie poziomu ryzyk związanych z nabyciem podmiotu/przedsiębiorstwa,
- rozwiązywanie sporów między wspólnikami.
Rozwiązywanie sporów
Spory, postępowania sądowe/karne gospodarcze/karne skarbowe
- reprezentowanie osób prawnych i fizycznych w sporach gospodarczych i cywilnych,
- reprezentacja w postępowaniach karnych gospodarczych (przestępstwa menedżerskie, pracownicze),
- reprezentacja w postępowaniach karnych skarbowych - obrona przed odpowiedzialnością karną skarbową,
- prowadzenie postępowań administracyjnych i podatkowych,
- udział w mediacjach i negocjacjach,
- doradztwo przy rozwiązywaniu sporów pomiędzy wspólnikami/udziałowcami,
- doradztwo przy sporach pracowniczych,
- reprezentowanie w postępowaniach arbitrażowych,
- reprezentowanie w sporach z udziałem podmiotów zagranicznych,
- reprezentowanie w sporach prowadzonych na podstawie obcych prawodawstw.
Kontrakty
- konstruowanie umów ramowych,
- udział w negocjacjach kontraktów,
- opracowywanie ogólnych warunków umów,
- tworzenie regulaminów sprzedaży, zasad gwarancji,
- umowy dystrybucyjne,
- umowy dostawy i sprzedaży,
- umowy o współpracy handlowej,
- umowy najmu, leasing, dzierżawy, w tym powierzchni handlowych,
- umowy franczyzy,
- umowy powiernicze, w tym w zakresie funkcjonowania spółek,
- kontrakty inwestycyjne,
- umowy odzwierciedlające zasady TQM (Total Quality Management),
- opracowywanie specyficznych klauzul umownych (m.in. antykonkurencyjne, zabezpieczające tajemnicę przedsiębiorstwa, dotyczące odpowiedzialności stron, ryzyk umownych).
Prawo lotnicze
- doradztwo w bieżącej działalności dla podmiotów z sektora lotniczego,
- doradztwo i reprezentacja w zakresie praw pasażerów,
- doradztwo i reprezentacja podmiotów branży lotniczej, w tym przewoźników lotniczych przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego, sądami i innymi organami,
- konstruowanie i opiniowanie kontraktów specyficznych dla podmiotów branży lotniczej, m.in. kontrakty leasingu samolotu, kontrakty z tour operatorami, kontrakty dotyczące serwisu samolotów,
- konstruowanie aktów prawa wewnętrznego dla przewoźników lotniczych (statuty, regulaminy, ogólne warunki umów),
- doradztwo prawne na rzecz organizacji i stowarzyszeń branży lotniczej, w tym również analiza projektów aktów prawnych oraz udział w procedurze stanowienia prawa.
Prawo nieruchomości
- przeprowadzanie badań due diligence dotyczących stanu prawnego nieruchomości, w tym inwestycyjnych (wskazywanie i ograniczanie ryzyk związanych z nabyciem nieruchomości bądź podmiotów będących właścicielami/użytkownikami nieruchomości),
- konstruowanie wszelkich umów, których przedmiotem są nieruchomości (nabycia, najmu, dzierżawy, darowizny, przeniesienia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa),
- doradzanie przy porządkowaniu stanu prawnego nieruchomości,
- doradztwo przy konstruowaniu umów najmu komercyjnego,
- prowadzenie negocjacji dotyczących umów kupna i sprzedaży nieruchomości, w tym budynków biurowych, magazynowych, produkcyjnych przeznaczonych na wynajem,
- doradztwo przy pozyskiwaniu gruntów i tworzeniu farm wiatrowych,
- redagowanie umów dotyczących projektów architektonicznych budynków, master planów,
- doradztwo w zakresie prawa budowlanego i procedur planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Prawo pracy
- przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, umów o zarządzanie, umów doradczych, umów o współpracę, w tym dla kadry zarządzającej (kontakty menedżerskie),
- przygotowywanie i opiniowanie wszelkich wewnętrznych dokumentów pracodawcy z poszanowaniem wymogów prawa pracy (regulaminy, zarządzenia, uchwały, polityki, kodeksy itd.),
- prowadzenie doradztwa w zakresie funkcjonowania organizacji związkowych u pracodawcy,
- reprezentowanie przed organami Państwowej Inspekcji Pracy,
- doradzanie w sporach pracowniczych,
- doradzanie w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw (zwolnienia grupowe, ograniczenie przywilejów pracowniczych),
- reprezentowanie w sporach pracowniczych przed sądami oraz na etapie przesądowym,
- wypracowywanie zasad ugód pracowniczych,
- wspieranie w sporach mających swe źródło w przepisach o mobbingu i dyskryminacji,
- wsparcie prawne przy przejęciach pracodawcy.
Własność intelektualna
- doradztwo w obrocie prawami własności intelektualnej (m.in. umowy licencyjne, umowy zastawu, umowy dystrybucyjne i franszyzy, przenoszące know-how),
- doradztwo przy naruszeniach praw własności przemysłowej i nieuczciwej konkurencji, ochrona dóbr niematerialnych,
- doradztwo przy naruszeniach własności intelektualnej w Internecie (m.in. prawa do domen),
- wspieranie procedur rejestracji znaków towarowych, wzorów przemysłowych,
- prowadzenie postępowań w zakresie naśladownictwa produktów,
- prowadzenie postępowań sądowych dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej.
Prawo kosmetyczne
- doradztwo prawne przy procesie tworzenia kosmetyku (skład, opakowanie, marketing, dystrybucja, sprzedaż, śledzenie w łańcuchu dostaw),
- przygotowywanie kontraktów w procesie produkcji i dystrybucji kosmetyków z uwzględnieniem wymogów prawa europejskiego,
- doradzanie w zakresie prawnych aspektów reklamy kosmetyków.
Dane osobowe
- doradztwo i przygotowywanie umów w zakresie przetwarzania danych osobowych,
- konstruowanie i opiniowanie istniejących regulaminów i polityk dotyczących ochrony danych osobowych,
- tworzenie wszelkiej wewnętrznej dokumentacji w zakresie danych osobowych,
- analiza istniejących procedur biznesowych pod kątem przepisów o ochronie danych osobowych oraz konsultowanie projektów takich procedur,
- opiniowanie dokumentacji pracowniczej, związkowej, socjalnej w zakresie ich zgodności z wymogami ochrony danych osobowych,
- reprezentowanie w postępowaniach przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
Konkurencja i konsumenci
- reprezentacja przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
- doradzanie przy procesach koncentracji przedsiębiorstw,
- doradzane w przypadkach tzw. nieuczciwej konkurencji, w tym reprezentacja przed sądami,
- formułowanie umów zabezpieczających przed praktykami nieuczciwej konkurencji (m.in. naśladownictwo, nieuczciwa reklama, wykorzystanie tajemnicy przedsiębiorstwa, ujawnienia know-how, przejścia pracowników posiadających wiedzę na tematy strategiczne przedsiębiorstw),
- prowadzenie negocjacji i mediacji w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji.
Mediacje i negocjacje
- udział w mediacjach i negocjacjach,
- prowadzenie negocjacji i mediacji w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji.
Nowe technologie i life science
- usługi on-line – kompleksowe doradzanie w zakresie działalności gospodarczej wykorzystującej ten model biznesu (regulaminy, umowy, polityki, akty wewnętrzne),
- kwestie odpowiedzialności dostawców usług on-line (m.in. odpowiedzialność względem konsumentów, ochrona praw autorskich, nieuczciwa konkurencja, odpowiedzialność za produkt niebezpieczny),
- doradzanie na rzecz start-up’ów (kreowanie form i struktur prawnych, wsparcie w relacjach z inwestorami, ochrona własności przemysłowej, wspieranie procesów pozyskiwania finansowania),
- doradzanie w procesie pracy twórczej – zabezpieczanie praw autorskich i praw własności intelektualnej,
- doradztwo w zakresie umów przenoszących prawa autorskie do utworów,
- wsparcie prawne w procesach pozyskiwania dotacji i ulg dla firm z branży technologicznej,
- analizy odpowiedzialności prawnej twórców algorytmów zarządzających produktami zdalnymi,
- doradztwo przy kreowaniu zasad współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, naukowcami i inwestorami.
Zamówienia publiczne
- reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach o zamówienia publiczne,
- doradztwo w sporach dotyczących postępowań przetargowych,
- konstruowanie protestów, pism w postępowaniach dot. zamówień publicznych,
- przygotowywanie opinii prawnych i analiz z zakresu zamówień publicznych.
Prawo podatkowe
- reprezentowanie i doradztwo w postępowaniach podatkowych i karnych skarbowych,
- redagowanie odwołań od decyzji organów podatkowych,
- reprezentowanie przed sądami administracyjnymi i karnymi w zakresie postępowań karno-skarbowych,
- doradztwo przy planowaniu podatkowym.
Prawo dyplomatyczne
- świadczenie pomocy prawnej na rzecz placówek dyplomatycznych w zakresie prawa polskiego i międzynarodowego,
- reprezentacja placówek dyplomatycznych przed sądami i organami administracji państwowej,
- analiza zawieranych umów pod kątem praw i obowiązków wynikających z konwencji międzynarodowych, również w zakresie immunitetów dyplomatycznych i konsularnych.

ZESPÓŁ

Bartosz Nocznicki
Adwokat

Adwokat warszawskiej Izby Adwokackiej, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Prawa i Administracji, absolwent Podyplomowego Studium Prawa Spółek organizowanego przez WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Bartosz ma wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców i osób fizycznych. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym. Prowadzi Klientów kancelarii przez wszystkie procesy związane z ich powstaniem, bieżącym funkcjonowaniem aż do procesów restrukturyzacji czy likwidacji. Ma doświadczenie w sprawach z zakresu prawa upadłościowego. Lubi, gdy stawiane przed nim problemy prawne mają wymiar wielowątkowy bądź gdy dotyczą kilku dziedzin prawa jednocześnie. Planuje transakcje przekształceń spółek, ich optymalizacji, w tym również podatkowej. Reprezentuje Klientów we wszelkiego typu sporach sądowych (cywilnych i gospodarczych), w tym również dotyczących tzw. przestępstw białych kołnierzyków. Ma rzadko spotykaną umiejętność takiego prowadzenia sporu gospodarczego, z którego strony mogą wyjść, pozostając dalej kontrahentami. Służył swoim doświadczeniem klientom – przedsiębiorcom w trudnych czasach konfliktów między wspólnikami. Uczestniczył w procesach due diligence spółek. Jest jednym z fundatorów Fundacji Nasze Miasteczko, działającej na rzecz przyjaznego rozwoju dzielnicy Wilanów.
Języki: polski, angielski
bartosz.nocznicki@ngadwokaci.pl
+48 606 653 888
Stacks Image 190438

Małgorzata Gabriel
Adwokat

Adwokat, członek warszawskiej Izby Adwokackiej, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Oprócz aplikacji adwokackiej ukończyła aplikację sądową, zdając w 2003 roku egzamin sędziowski. Jest wykładowcą – prowadzi zajęcia dla aplikantów adwokackich w Warszawie oraz szkolenia dla biznesu. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu prawa gospodarczego, korporacyjnego i cywilnego. Zajmuje się doradztwem prawnym dla firm z różnych branż bazujących na kapitale polskim i zagranicznym. Małgorzata lubi pracę z młodymi przedsiębiorcami – twórcami start-up’ów. Kierowała procesami budowania całych transakcji, w tym M&A. Była koordynatorem procesów due diligence związanych z nabywaniem spółek, a także nieruchomości inwestycyjnych. Ma doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, negocjacji i mediacji. Jest wielką zwolenniczką prowadzenia odpowiedzialnego biznesu, w którym planuje się i poddaje analizie prawnej przyszłe procesy, transakcje, przedsięwzięcia, tak by wyeliminować jak największą ilość ryzyk z nimi związanych. Małgorzata jest entuzjastką bardziej niszowych gałęzi prawa, którymi zajmuje się kancelaria jak prawo dyplomatyczne czy kosmetyczne. Prawo lotnicze to dziedzina, którą zajmuje się z powodzeniem od kilku już lat. Publikuje w mediach branżowych. Rozwiązywanie prawnych łamigłówek daje jej ogromną satysfakcję. Energii starcza jej również na pracę pro bono – jest założycielem i członkiem zarządu Fundacji Nasze Miasteczko, działającej na rzecz zrównoważonego i przyjaznego mieszkańcom rozwoju Miasteczka Wilanów i całego Wilanowa.
Języki: polski, angielski
malgorzata.gabriel@ngadwokaci.pl
+48 602 442 552
Stacks Image 190456

KLIENCI

Stacks Image 187708
Stacks Image 187710
Stacks Image 187712
Stacks Image 187714
Stacks Image 188169
Stacks Image 188172
Stacks Image 188175
Stacks Image 188178
Stacks Image 188222
Stacks Image 188225
Stacks Image 188228

MEDIA | PROBONO

Małgorzata Gabriel jest autorem artykułów publikowanych w prasie dedykowanej do branży kosmetycznej, tj. czasopismach LNE oraz Spa Inspirations.
Małgorzata Gabriel współpracowała z miesięcznikiem Nieruchomości.

Zarówno Małgorzata Gabriel jak i Bartosz Nocznicki byli również gośćmi w TVN CNBC jako eksperci prawa lotniczego.

Kancelaria NOCZNICKI I GABRIEL ADWOKACI wspiera również działalność Fundacji Nasze Miasteczko (www.naszemiasteczko.org), a partnerzy NG ADWOKACI są jednymi z fundatorów tej Fundacji.

KONTAKT

NOCZNICKI I GABRIEL ADWOKACI
ul. Sobieskiego 111 lok. 2
00-763 Warszawa, Polska

Stacks Image 190465
Stacks Image 189877
Stacks Image 189879